Split payment – czym jest mechanizm podzielonej płatności. Jak został wprowadzony w bankach?

Split payment – czym jest mechanizm podzielonej płatności. Jak został wprowadzony w bankach?

Omówimy dziś bardzo istotne zagadnienie, a mianowicie czym jest mechanizm podzielonej płatności oraz do i od jakiej kwoty i od kiedy obowiązuje i jaką rolę w funkcjonowaniu tego mechanizmu odgrywają banki. Jeżeli ten temat jest dla Ciebie interesujący i chciałbyś sprawdzić, dla kogo obowiązkowy jest split payment, a także czy Twoja działalność gospodarcza i regulowane zobowiązania lub należności podlegają przepisom szczególnym – zapraszamy do lektury wpisu.

Co to jest split payment?

Split payment to nic innego jak podzielona płatność, która polega na przelaniu zobowiązania pieniężnego do kontrahenta z podziałem na dwie kwoty: netto, która trafia na rachunek odbiorcy i VAT, kierowaną na specjalnie wydzielony rachunek podlegający kontroli fiskusa.
Regulacja ta obowiązuje od 2019 r., ale nie zawsze i nie wszyscy mają obowiązek dokonywania płatności za pomocą split payment.

Wiesz już co to jest mechanizm podzielonej płatności. Sprawdźmy teraz kiedy jest obligatoryjny.

Obowiązkowy split payment zachodzi wtedy, gdy spełnione są łącznie poniższe przesłanki:

obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie od tego, czy nabywcą jest podatnik VAT czynny, czy zwolniony).

Co istotne, do limitu 15.000 zł brutto, powyżej którego split payment jest obowiązkowy, brać należy pod uwagę wszystkie towary i usługi objęte jedną transakcją (jak stanowi ustawa, obejmuje to transakcje udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę przekraczającą 15.000 zł, a zatem niezależnie od tego, wszystkie towary i usługi należą do grupy wrażliwych z załącznika do ustawy o VAT).

Specjalnym wymogom podlega także faktura split payment. Obowiązkowe jest oznaczenie na fakturze słów „mechanizm podzielonej płatności” (skrót MPP). Jeśli doszło do nabycia towaru lub usługi obowiązkowo rozliczanej poprzez split payment, a na fakturze brak jest tego oznaczenia, nabywca i tak ma obowiązek zadbać o to, by w jego ewidencji JPK_V7 po stronie nabycia znalazł się symbol procedury MPP. Zasadom płatności podzielonej podlegają także faktury zaliczkowe składające się na częściowe uregulowanie ostatecznej płatności.

Zastanawiasz się zapewne, od kiedy split payment będzie obowiązkowy dla wszystkich? Na chwilę obecną ze strony rządzących słyszymy jedynie o planach obniżenia kwoty obowiązkowego split payment z 15 tys. zł brutto lub o objęciu tym mechanizmem wszystkich płatności VAT. Na ten moment nie podano konkretnych dat.

Wprowadzenie split payment w bankach

Bank, na mocy ustawy, do każdego firmowego rachunku bankowego automatycznie utworzy pomocniczy rachunek bankowy VAT, na który trafiać będzie część płatności, która odpowiada podatkowi VAT. Utworzenie rachunku dzieje się niejako bez naszego udziału, nie jest też konieczne podpisanie aneksu. Bank tworzy jeden rachunek zbiorczy, nawet w przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada kilka rachunków w danej instytucji bankowej. Jeśli jednak chciałbyś, aby do każdego rachunku utworzone zostało subkonto VAT do płatności podzielonej, musisz złożyć do banku oddzielny wniosek.

Jednakże w przypadku kont osobistych wykorzystywanych w działalności gospodarczej takie subkonta nie są otwierane. Należy pamiętać, że z rachunku osobistego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej nie będziesz mógł ani dokonać, ani otrzymać płatności split payment.

Zatem gdy nie posiadasz firmowego konta, a Twój kontrahent dokona Ci nieobligatoryjnej podzielonej płatności, płatność do niego wróci.
Pamiętaj natomiast o tym, że gdy Twoja transakcja podlega obligatoryjnej płatności split payment, jesteś zobowiązany do otwarcia rachunku firmowego. Dopiero wtedy bank utworzy rachunek pomocniczy VAT.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż kontrahent, dokonując płatności za fakturę, nie musi wpisywać dwóch numerów kont. Zlecając przelew płatnik wybiera odpowiednią formatkę MPP, a kwota przelewu podlega rozdzieleniu przez bank na dwa oddzielne rachunki.

Jakie obowiązki związane z mechanizmem podzielonej płatności mają banki?

Banki w związku z mechanizmem podzielonej płatności zobowiązane są do każdego rachunku firmowego swojego klienta utworzyć subkonto VAT. O numerze tego konta posiadacz rachunku zostaje poinformowany przez instytucję bankową. Ze środków zgromadzonych na tym wydzielonym rachunku VAT podatnik nie może swobodnie korzystać. Co za tym idzie, system bankowy nie zezwoli na transakcję, jeżeli zgodnie z prawem nie jest ona dopuszczalna. Kwotami zgromadzonymi na tym rachunku dysponuje się wyłącznie w celu zapłaty podatków VAT (w tym podatku VAT na rzecz kontrahentów), PIT, CIT, akcyzy, ceł, składek ZUS. Dokonanie dyspozycji na inny niż wskazane powyżej cele jest możliwe, ale musisz w takim celu złożyć wniosek do Urzędu Skarbowego. Jeżeli Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda zgodę, trafi ona bezpośrednio do banku. Saldo do konta rozliczeniowego, jak i do subkonta VAT są przez banki udostępniane na takich samych zasadach.

Banki, poza obowiązkiem utworzenia oddzielnych kont na cele gromadzenia naliczonego podatku od towarów i usług, zobowiązane były i są do dostosowanie systemów bankowych do obowiązującego prawa. W formatkach bankowych służących dokonywaniu przelewu pojawił się rodzaj płatności jako MPP, po wybraniu którego system rozdziela płatność na kwotę netto (trafiającą na rachunek rozliczeniowy odbiorcy) oraz na kwotę VAT (kierowaną na odpowiednio subkonto). Podobnie gdy Ty sam, posiadając środki zgromadzone na subkoncie, regulujesz płatność MPP na rzecz dostawcy, część odpowiadająca VAT może zostać pobrana z Twojego subkonta VAT.

Rachunek VAT w modelu split payment – rola banku w procesie

Split payment w praktyce sprawił, że banki w aktywny sposób musiały uczestniczyć w procesie wdrażania tej metody płatności. Prawo bankowe nakazuje bankom utworzenie, bez wniosku klienta, subkonta VAT do każdego rachunku firmowego prowadzonego w walucie polskiej. O utworzonym koncie pomocniczym do rozrachunków VAT informują następnie jednostkę posiadającą konto w ich systemie bankowym. Do każdego z rachunków firmowych przedsiębiorcy otrzymują osobne potwierdzenia sald.

Ponadto banki musiały dostarczyć narzędzia, dostosować oprogramowanie, aplikacje mobilne i strony web do nowych uregulowań ustawowych. Do formularza stanowiącego polecenie przelewu dodana została opcja MPP, czyli przelew split payment. Dzięki temu transakcja jest odpowiednio rozpoznawana w banku i przelewana kwota trafia na dwa oddzielne rachunki u tego samego przedsiębiorcy, a podmiot zlecający przelew nie musi podawać dwóch numerów kont.

Subkonto VAT służy do enumeratywnie wyliczonych rodzajów transakcji, co oznacza, że posiadacz konta nie może dokonywać żadnych przelewów z niniejszego rachunku.
To prawo bankowe dokładnie określa, na jakie cele mogą być wydatkowane środki zgromadzone na subkoncie VAT, a są to:

  • zobowiązania wobec dostawców – w części odpowiadającej kwocie VAT z otrzymanej faktury za nabyte towary lub usługi oraz opłatę zaliczki;
  • należności wobec nabywców – zwrot kwoty podatku VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej;
  • zobowiązania wobec ZUS – za składki ZUS, którym podlega przedsiębiorca;
  • zobowiązania wobec urzędu skarbowego (jak VAT. PIT, CIT, akcyza itd).

Z zasady tej wynika obowiązek banku do weryfikacji i blokowania zleceń przelewów, które nie kwalifikują się do ww. sytuacji.

Czy bank odpowiada za wykonane przez przedsiębiorcę operacje bankowe na subkoncie VAT? Odpowiedzialność banków w zakresie dokonywanych płatności ogranicza się do prawidłowego wykonania przelewu zgodnego z zastosowanym przez podatnika komunikatem (np. całość bądź część kwoty podatku VAT, całość lub część wartości brutto sprzedaży, numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność, numer NIP sprzedawcy jako podatnika podatku VAT). Banki nie odpowiadają za treść przelewów, gdyż to zlecający wypełnia zlecenie przelania środków pieniężnych.

Jakie czynności proceduje bank. jeśli na rachunku VAT nabywcy znajduje się niewystarczająca ilość środków? Bank obciąża rachunek VAT do wysokości znajdującego się na nim salda, a resztę zobowiązania VAT pobiera z rachunku rozliczeniowego. W przypadku całkowitego braku środków na rachunku VAT bank obciąża rachunek rozliczeniowy w kwocie brutto.

Zamknięcie rachunku VAT w mechanizmie split payment

Zamknięcie rachunku w mechanizmie split payment jest nieco bardziej skomplikowane niż rozliczeniowego rachunku firmowego. Gdy na rachunku będącym subkontem VAT nie ma środków pieniężnych, można takie subkonto z łatwością zlikwidować, składając odpowiednie polecenie w banku.

Jeśli przedsiębiorca ma czynne inne rachunki rozliczeniowe w tym samym banku, a saldo subkonta VAT jest dodatnie, środki z zamykanego subkonta VAT zostaną przekazane na ten wskazany, inny rachunek.

Jeżeli jednak właściciel konta nie posiada drugiego rachunku w tym samym banku, przekazanie zgromadzonych środków z rachunku VAT może nastąpić tylko i wyłącznie po otrzymaniu przez bank stosownego postanowienia od Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla przedsiębiorcy. Bez wskazanej zgody fiskusa, bank nie może dokonać likwidacji rachunku VAT.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

Promocje za darmo!

5 1 głos
Ocena
Subskrybuj komentarze
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 350 zł w gotówce LUB 450 zł w e-kodach do sklepu Decathlon z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
30.11.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: HIT! Zgarnij 350 zł w gotówce oraz 150 zł do Biedronki albo RTV EURO AGD z „Kontem Jakie Chcę”!
Trwa do:
20.12.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
BNP Paribas: Zgarnij 300 zł do Allegro z darmową kartą kredytową Mastercard Standard lub Gold!
Trwa do:
14.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Millennium: HIT! Zgarnij aż 360 zł premii z Kontem 360°! [skrócony okres karencji!]
Trwa do:
31.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
mBank: Zgarnij do 250 zł premii z mKontem Intensive i dodatkowe 50 zł za otwarcie eKonta Junior!
Trwa do:
31.01.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
mBank: Otwórz eKonto możliwości i zyskaj do 200 zł premii!
Trwa do:
28.02.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
Citi handlowy: Zgarnij 200 zł i do 100 zł moneybacku za płatności z CitiKontem!
Trwa do:
04.12.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Citi handlowy: HIT! Zgarnij Smartfon Vivo Y11s z Kartą Kredytową Citi Simplicity!
Trwa do:
22.11.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
Santander: Zgarnij 350 zł premii z „Kontem Jakie Chcę” oraz do 300 zł zwrotu za rachunki rocznie!
Trwa do:
31.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Rekomendacja
BNP Paribas: Zgarnij do 420 zł w gotówce, e-kodach do Costa Coffee i allegro z Kontem Otwartym na Ciebie!
Trwa do:
31.10.2021
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła
Polecana
mBank: Otwórz eKonto i zyskaj do 300 zł premii i 1.8% na Koncie Oszczędnościowym Moje cele!
Trwa do:
08.02.2022
00
dni
/
00
godzin
/
00
minut
promocja minęła